1. Welcome brothers and sisters of the Dhamma
 2. ♫ Buddhist Music
 3. Hardwood of the Bodhi Tree (Fujian)
 4. Mindfulness and Concentration (Fujian)
 5. Path of Cultivation (Fujian)
 6. Arahant Disciples of the Buddha (Fujian)
 7. Benefits of Listening to the Suttas (Fujian)
 8. Chinese Tradition and Buddhism (Fujian)
 9. Six Spheres and Eighteen Elements (Fujian)
 10. Compassion (Fujian)
 11. Contradictions in Buddhism (Fujian)
 12. Dana and Sila (Fujian)
 13. Dhamma in Daily Life (Fujian)
 14. Economic Recession is Good Dhamma (Fujian)
 15. Kamma and Meat Eating (Fujian)
 16. Kamma-Vipaka (Fujian)
 17. Letting Go (Fujian)
 18. Life Story of The Buddha Gotama (Fujian)
 19. Layperson’s Practice and Duties to The Sangha (Fujian)
 20. Purpose of Studying Buddhism (Fujian)
 21. Right View (Fujian)
 22. Sigalovada Sutta (Fujian)
 23. Strive, not Pray (Fujian)
 24. Theravada Dhamma (Fujian)
 25. The Search for Happiness (Fujian)
 26. Thirty Planes of Existence (Fujian)
 27. Worldly and Spiritual Merit (Fujian)
 28. Worldly Currency VS Spiritual Currency (Fujian)
 29. Wrong Interpretations of Vinaya (Fujian)
 30. Buddhist Meditation (Fujian)
 31. How To Become An Ariya? (Fujian)
 32. Dependent Origination (Fujian)
 33. Satipatthana (Fujian)
 34. Satipatthana Q&A (Fujian)
 35. Four Ariyan Truths (Fujian)
 36. Hidup Tanpa Rasa Takut (Fujian)
 37. Four Ariyan Truths (2006-Fujian)
 38. Mangala Sutta (Fujian)
 39. Five Destinations Of Rebirth (Fujian)
 40. Early Monkhood Experiences (Fujian)
 41. Buddhist Meditation (2006-Fujian)
 42. Five Aggregates Of Attachment (Fujian)
 43. Original Buddhism (Fujian)
 44. Way To Happiness (Fujian)
 45. Vijja Carana Sampanno (Fujian)
 46. Lay Person’s Practice (Fujian)
 47. Brief Dhamma Talk (Fujian)
 48. Anguttara Nikaya (Fujian)
 49. Samyutta Nikaya (Fujian)
 50. Bhikkhu Vinaya (Fujian)
 51. Vipassana (Guangdong)